Õigusalane tugi väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele

TEENUSED JA
TEGEVUSVALDKONNAD
NORDCONSUL

väärtustab kvaliteeti, kliendikeskset teenindust ja efektiivsust ning teeb pikaajalist koostööd teiste teenuseosutajatega, kelleks on notarid, kohtutäiturid, pankrotihaldurid, raamatupidajad,
audiitorid, maksukonsultandid.
MEESKOND
NordConsul OÜ meeskond, milles on ühendatud nii akadeemilised teadmised kui ka praktiline töökogemus,
koosneb ainult kõrgkvalifitseeritud märkimisväärse üle 20 aasta kogemusega spetsialistidest, kes osutavad
õigusabi ja korporatiivteenuseid äri-, asja-, võla- ja tööõiguse valdkonnas, omades seejuures pikaajalist
praktilist kogemust koostööpartnerite kohtuvälisel ja kohtus esindamisel.
Jevgeni Šimonjuk
Magistrikraad (MA) õigusteaduse erialal Tallinna Ülikoolis
Ta on töötanud õiguse valdkonnas üle 20 aasta, omandades kogemusi juristina ja õigusnõustajana kohaliku omavalitsuse erinevates üksustes ning osutades õigusabi teenuseid üle 15 aasta. Omab pikaajalist praktilist kogemust asja-, äri-, töö-,
perekonna- ja võlaõiguses ning esindamisel kohtutes.
Anna Reren
Bakalaureuse- ja magistrikraad (MA) kohaliku omavalitsuse korralduse erialal ning sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse erialal Tartu Ülikoolis ja Tallinna Ülikoolis
Ta on omandanud kogemusi töötades kohaliku omavalitsuse üksuse ja riigi asutustes. Omab pikka kogemust kohtutes esindamisel erinevates perekonna- ja avalikku õigust puudutavates vaidlustes.
Irina Aljošina
Tallinna Tehnikaülikooli majanduse eriala (MBA)
Ta on töötanud raamatupidamise valdkonnas üle 40 aasta, mh töötas pikaajaliselt Eesti Maksu- ja Tolliametis erinevatel ametikohtadel, raamatupidamise õppejõuna ja osutas raamatu-pidamisteenuseid üle 20 aasta. Omab märkimisväärset kogemust raamatupi-damise valdkonnas ning äri-, töö- ja maksuõiguses.
NORDCONSUL
eesmärgiks on õigusabi osutamine lähtudes koostööpartnerite ja klientide huvidest tulemuslikkuse põhimõttel, mille oluliseks osaks on tasu määramise mudel, mis tagab õigusabi teenusega kaasnevate kulude läbipaistvuse ja ettenähtavuse. Pakume oma klientidele ja partneritele õigusabi ja korporatiivteenuseid võrreldes turul valdavalt levinud tunnipõhise ajaarvestusega alati ka ülesandepõhise
tasukokkuleppe alusel.
VÕTA ÜHENDUST
NordConsul OÜ
[email protected]
+372 56619151
+372 5299450
Ärinimi: NordConsul OÜ
Registrikood: 11398098
[email protected]
+372 56619151
+372 5299450
Eesti Vabariik
Harju maakond, Tallinn
Narva mnt 38-40e, 10120
Ärinimi: NordConsul OÜ
IBAN: EE397700771001957407
Pank: AS LHV Pank
BIC/SWIFT: LHVBEE22
Äriõigus
Äriühingute ühinemise ja omandamise, jagunemise,
ümberkujundamise ja restruktureerimise valdkonnas anname nõu
nii struktuuri loomisel, vajalike dokumentide koostamisel, tehingu
läbirääkimistel kui ka tehingu edukal lõpuleviimisel.
äriühingute ja mittetulundusühingute asutamine

 • ümberkujundamine, likvideerimine, omandamine
 • aktsionäride (osanike), juhatuse, nõukogu vahelised suhted
 • äriühingute dokumentatsiooni asjaajamine (sh protokollid,
 • otsused, nimekirjad, põhikirjad, sisedokumentatsioon (reeglid, eeskirjad korrad jne)
 • pankrotiõigus
 • maksuõigus
 • lepinguõigus
 • kaubamärgi- ja muud intellektuaalse omandi küsimused,litsentsilepingud
Asjaõigus
Omame väga head kompetentsi ja praktilist kogemust kinnisvara
puudutavate tehingute ettevalmistamisel, läbirääkimisel ja
nõustamisel, samuti kinnisvaraga seotud vaidluste lahendamisel
ning tehingute täitmise käigus tõusetuvate ehitus- ja
planeerimisõiguse alaste küsimuste lahendamisel

 • kinnisasjade omandamine ja võõrandamine
 • kaasomandi lõpetamine
 • kinnisvaraomanike vahelised küsimused
 • hüpoteegid ja pandid
 • servituudid ja reaalkoormatised
 • asjaõiguslikud vaidlused
Töö- ja immigratsiooniõigus
Tulenevalt pikaajalisest töökogemusest omame hinnalisi kogemusi
töö- ja immigratsioonivaldkonna vaidluste lahendamisel. Pakume
oma klientidele mitmekülgset tuge viisade, elamis- ja töölubade
saamisel

 • tööõigus
 • töökorralduse dokumentatsioon ja sisekorraeeskirjad
 • immigratsiooniõigus ja elamisload
 • töövaidluste lahendamine
Täitemenetlus
Meil on laialdased kogemused ja pädevus klientide nõustamisel
erinevates pankroti- ja täitemenetlustes. Nõustamine hõlmab nii
kohtuvälist asjaajamist suhetes võlgnike, menetlejate ja
võlausaldajatega kui ka kohtulikku kaitset.

 • täitemenetluse alustamine kohtutäituri juures
 • kohtutäituri tegevuse vaidlustamine
 • esindamine täitemenetluses
 • läbirääkimiste pidamine
 • maksegraafiku kooskõlastamine
Võlaõigus ja lepinguõigus
Meie arust peab iga leping olema õiguslik meistriteos, samas
lepingu koostamiseks kasutatud juriidiline ressurss peab olema
kooskõlas lepingu väärtuse ja võimalike riskidega.

 • lepingute ja muu dokumentatsiooni koostamine
 • kahju hüvitamisega seotud küsimuste lahendamine
 • üüri- ja rendisuhete seotud küsimuste lahendamine
 • töövõttu- ja käsunduslepingutega seotud küsimuste
 • lahendamine
 • võlatunnistustega ja võlakirjadega seotud küsimuste lahendamine

Kindlustusõigus
Meil on enam kui 13-aastast kogemust kindlustusvaidluste edukal
lahendamisel ning tunneme kindlustuses iga detaili.

 • kindlustusega seotud vaidluste lahendamine
Perekonna- ja pärimisõigus
Meie spetsialistid on töötanud aastaid perekonnaõiguse valdkonnas ja need pikaajalised kogemused on meie klientide käsutuses ning nende abil oleme aidanud mitmeid peresid omavahel ja riigiga suhtlemisel ning regulatsioonidest tulenevate probleemide lahendamisel.

 • abielu lahutamine (sh rahvusvaheline), abielu kehtetuks
 • tunnistamine
 • elatise sissenõudmine, vaidlustamine, suurendamine ja
 • vähendamine
 • abieluvara lepingute koostamine, testamentide koostamine
 • ühis- ja abieluvara jagamine
 • pärimisõigus ja pärandvara jagamine
 • vanemate ja laste õigused ja kohustused, eestkoste ja
 • ülalpidamiskohustused
 • isaduse vaidlustamine ja omaksvõtt, põlvnemise kindlakstegemine
Maksuõigus
Meie spetsialistid on töötanud aastaid maksude valdkonnas ning
omavad seetõttu laialdasi teadmisi ja kogemust maksuõiguses

 • maksunõustamine
 • käibemaksuga seotud küsimuste lahendamine
 • tulumaksuga seotud küsimuste lahendamine
 • EORI
Vaidluste lahendamine ja kohtumenetlused
Ühendades põhjalikud teadmised ulatuslike kogemustega
võimaldab meie meeskonnale töötada vaidluste edukaks
lahendamiseks välja eesmärgipäraseid strateegiaid

 • esindamine läbirääkimistel
 • esindamine tsiviilkohtumenetluses, sh hagiavalduse ja muu
 • menetlusdokumentide koostamine ja esitamine
 • esindamine haldusmenetluses ja halduskohtumenetluses
 • dokumentide koostamine
 • esindamine vaidemenetluses
 • lesindamine väärteomenetluses
 • esindamine pankrotimenetluses
Raamatupidamisteenused
Pakume klientidele raamatupidamislikku terviklahendust alates
majandusaasta aruannete koostamisest ja lõpetades regulaarse
raamatupidamise teenusega.

 • finantsraamatupidamine ja aruandlus
 • aastaaruannete koostamine
 • ettevõtte sisedokumentide koostamine
 • maksudeklaratsioonide koostamine ja kontroll
Made on
Tilda